Verejnoprospešný účel Nadácie Miroslava Šatana

Poslaním nadácie Miroslava Šatana je podporovať deti a mládež do 18 rokov, zvyšovať kvalitu života sociálne a zdravotne znevýhodnených detí a posilňovať tak sociálnu a životnú úroveň tejto skupiny obyvateľov Slovenska.

Nadácia svoje poslanie napĺňa nasledovným spôsobom:

  • poskytovaním finančných príspevkov na realizáciu sociálnych projektov pre neziskové organizácie, ktoré majú ako hlavný cieľ svojej činnosti prácu s deťmi,
  • poskytovaním finančných prostriedkov pre konkrétne prípady sociálne a zdravotne znevýhodnených detí na základe rozhodnutia správnej rady nadácie,
  • usporadúvaním kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, ktorých hlavným cieľom bude získanie prostriedkov na pomoc sociálne a zdravotne znevýhodnených detí,
  • podporou verejnej diskusie a zvyšovaním informovanosti o situácii detí a mládeže na území SR,
  • spoluprácou s ostatnými nadáciami s podobným zameraním a zlešovaním celkového výsledky starostlivosti o deti v núdzi,
  • spoluprácou so zariadeniami na výchovu detí a mládeže aktívne prispievaním k zlepšeniu ich mimoškolských aktivít,
  • zlepšovaním technického zabezpečenia zdravotníckych zariadení  ich oddelení
  • zvyšovaním materiálno-technického zabezpečenia v súlade s potrebami školských a predškolských zariadení na zlepšenie ich každodennej činnosti,
  • prostredníctvom a v spolupráci s verejne známymi osobnosťami kladne vplývať na výchovu detí a ich hodnotový rebríček,
  • presadzovním kladných spoločenských hodnôt do života detí prostredníctvom vlastnej edičnej a propagačno-reklamnej činnosti.